وبلاگ حقوقی مهدی مشایخ
 
قالب وبلاگ
1- گروگان گیری و آدم ربایی در حقوق کیفری با رویکردی بر نظام حقوقی ایران

2- الزامات نظام عدالت کیفری در رابطه با حقوق و آزادیهای متهمان در مرحله محاکمه

3- سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در خصوص پوشش با رویکرد به آزادیهای و حقوق شهروندی

4- آسیب شناسی اجرای علنی مجازاتها از منظر جامعه شناسی جنایی

5- آسیب شناسی زندان و تاثیر آن بر تکرار پدیده مجرمانه

6- آسیب شناسی اجتماعی اجرای مجازاتهای تعزیری نامتناسب در نظام عدالت کیفری با تاکید بر نظام حقوقی ایران

7- پیشگیری از بزهکاری از طریق حفاظت از آماج های جرم

8- اهمیت و تاثیر تحلیل داده های آماری در نظام عدالت کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

9- بررسی تاسیس معامله اتهام با رویکرد به جرم شناسی و حقوق کیفری ایران

10-جایگاه ادله اثبات جرایم در حقوق کیفری ایران و اسلام

11- تاثیر علم قاضی در اثبات قتل عمد 

12- اصول قواعد و مقررات حاکم بر اثبات دعاوی کیفری

13- اجرای حدود در عصر حاضر از منظر فقه امامیه و اهل سنت

14- بررسی حقوق محکوم علیه در مرحله اجرای حکم

15- اجرای احکام کیفری درحقوق ایران و فرانسه

16- آسیب شناسی اجرای علنی مجازاتها از منظر جامعه شناسی جنایی

17- آسیب شناسی اجتماعی اجرای مجازاتهای تعزیری نامتناسب در نظام عدالت کیفری با تاکید بر نظام حقوقی ایران

18- تعلیق اجرای مجازات در نظام عدالت کیفری ایران با رویکردی تطبیقی

20-مطالعه تطبیقی اختیارات ایست و بازرسی ضابطین قضایی در حقوق کیفری ایران و انگلیس

19- بررسی جرم اختلاس از منظر قانونی و جرم شناسی 

 20-جرم انگاري و نظام ضمانت اجراهاي كيفري تخلفات رانندگي در ايران

21- بررسی مبانی جرم نگهداری ابزارها و وسایل منافی عفت و اخلاق عمومی و قلمرو آن

22- فساد اداری از منظر سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران

23- تشکیل، اداره و عضویت در دستجات غیر قانونی

24-نقش نظارت در پیشگیری از جرایم و تخلفات اداری 

25-جایگاه ادله اثبات جرایم در حقوق کیفری ایران و اسلام

26- سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با اراذل و اوباش

27-تحلیل فقهی حقوقی جرم ارتداد و تطبیق آن با ماده 18 اعلامیه حقوق بشر

28- مطالعه تطبیقی ارتشاء در کنوانسیون مریدا و قوانین کیفری ایران

29- بررسی عوامل مؤثر بر بزهکاری اطفال در ایران بخصوص در استان آذربایجان غربی

30- بررسی تاثیر جایگزینهای زندان در استان اذر بایجان شرقی

31- علل گرایش جوانان به اعتیاد در استان قم و راههای پیشگیری از آن

32- بررسی جرم شناختی جرم قتل خانوادگی در استان خوزستان 

33- اصول وقواعد حاکم بر اسناد و اسرار دولتی از دیدگاه حقوق کیفری

34- اصل تفرید مجازات ها در حقوق کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

35- جایگاه اصل قانونی بودن و اصل مقتضی بودن تعقیب در فرایند دادرسی کیفری ایران

36- بررسی اصل صلاحیت واقعی از منظر حقوق کیفری بین الملل

37- اصول قواعد و مقررات حاکم بر اثبات دعاوی کیفری

38- اصول وقواعد حاکم بر اسناد و اسرار دولتی از دیدگاه حقوق کیفری

39-تحلیل جرم موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی در پرتو اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها

40- سیاست جنایی اسلام درقبال اصلاح بزهکاران

41- اصلاح الگوی مصرف و تاثیر آن در پیشگیری از وقوع جرایم یقه سفیدی

42-تحلیل جرایم علیه امنیت از نظر اطلاق و تقید

43- اطاله فرایند دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران

44- بررسی عوامل مؤثر بر بزهکاری اطفال در ایران بخصوص در استان آذربایجان غربی

45- سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در قبال مسولیت کیفری اطفال و نوجوانان

46- تاثیر ساختار و نظام خانواده بر بزهکاری اطفال درنظام عدالت کیفری ایران

47- بررسی نظام دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران در پرتو اسناد بین المللی

48- حمایت تقنینی و قضایی از اطفال بزه دیده در نظام حقوقی ایران در پرتو اسناد بین المللی

49- مطالعه تطبیقی نظام حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر بزهکاری در ایران و کانادا

50-حمایت از اطفال بزه دیده و بزه کار در سیاست جنایی ایران با تأکید بر لایحه مجازات اسلامی  

51- اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران

52- اعتبار احکام کیفری بیگانه در نظام حقوقی ایران

53- علل گرایش جوانان به اعتیاد در استان قم و راههای پیشگیری از آن

54- بررسی مجازات اعدام در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

55- سیاست کیفری ایران در قبال حذف یا قبول مجازات اعدام

56- چالشهای قانونی و نظری فراروی مسئولیت کیفری مدیران در عدم اعلام جرم کارکنان 

57-بررسی سیاست کیفری ایران و انگلستان در فبال اعمال تروریستی با رویکردی به اسناد بین المللی

58- افساد فی الارض و آثار آن از منظر فقه جزایی و قوانین موضوعه کیفری

59- جرایم اقتصادی ناشی از فعالیت شرکتهای هرمی

60- مبانی حقوق وشرایط قانونی اقرار در نظام  کیفری ایران اقلیت

61- بررسی حقوق اقلیتهای شناخته ناشده از منظر حقوق کیفری ایران

62-جرم نشر اکاذیب از طریق مطبوعات

63- الزامات نظام عدالت کیفری در رابطه با حقوق و آزادیهای متهمان در مرحله محاکمه

65-بررسی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال مشروبات الکلی 

 66- تهدید علیه امنیت پرواز از منظر حقوق کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

67-تحلیل جرایم علیه امنیت از منظر اطلاق و تقید

68- تحلیل قرار اناطه درفرایند دادرسی کیفری

69- جرائم انتخا با تی

70- تقلب در انتخابات و ضمانت اجراهای آن در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با جرم کلاهبرداری

ا

71-

72- سیاست جنایی ایران در مقابله با بزه انتقال مال غیر

73- رضایت محکوم علیه در اهدای عضو پیش از قصاص نفس از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری اهلیت جنایی

74- تاثیر رشد عقلی در

75- اهلیت جنایی از منظر حقوق کیفری

76-

77- ساختار و صلاحیت سازمان جنایی پلیس بین الملل (اینترپل) از منظر حقوق بین الملل کیفری

78- نقش سازمان بین المللی پلیس جنایی (اینترپل)در مقابله با جرم پولشویی

79- بررسی جرم کلاه برداری اینترنتی درحقوق کیفری ایران با تطبیق با حقوق آمریکا

80-مطالعه تطبیقی اختیارات ایست و بازرسی ضابطین قضایی در حقوق کیفری ایران و انگلیس  

81- بازپرسی در فرایند دادرسی کیفری ایران با رویکرد تطبیقی

82- بررسی تطبیقی مجازاتهای تعزیری و بازدارنده

83- تناسب مجازاتهای تعزیری وبازدارنده با جرایم وشخصیات مجرمان در اسلام

84-مطالعه تطبیقی اختیارات ایست و بازرسی ضابطین قضایی در حقوق کیفری ایران و انگلیس

85-مجازات های بدنی در حقوق کیفری ایران و حقوق بشر 

86- تعمیم حکم برابری دیه زن و مرد در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری به سایر موارد

87- سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرم

88- بزه پوشی از منظر سیاست کیفری اسلام

89- تضمینات و تامینات قانونی شهود و بزه دیدگان درفرایند دادرسی کیفری

90- حمایت تقنینی و قضایی از اطفال بزه دیده در نظام حقوقی ایران در پرتو اسناد بین المللی

91- فلسفه جرم انگاری در جرایم بزه دیده با تاکید بر نظام حقوقی ایران

92- نقش بیمه درجبران خسارت بزه دیده با توجه به مدل عدالت ترمیمی

93-حمایت از اطفال بزه دیده و بزه کار در سیاست جنایی ایران با تأکید بر لایحه مجازات اسلامی

94-اصول راهبردی حمایت از بزه دیده در حقوق ایران و اسناد دادگاه کیفری بین المللی  

95- تحلیل جرمشناسی بزهکاران یقه سفید در نظام عدالت کیفری با تاکید بر نظام حقوقی ایران

96- سیاست جنایی اسلام درقبال اصلاح بزهکاران

97-حمایت از اطفال بزه دیده و بزه کار در سیاست جنایی ایران با تأکید بر لایحه مجازات اسلامی

98- تحلیل بزهکاری در شهرستان سراب پس از انقلاب اسلامی ایران

99- بررسی عوامل مؤثر بر بزهکاری اطفال در ایران بخصوص در استان آذربایجان غربی

100- تاثیر ساختار و نظام خانواده بر بزهکاری اطفال درنظام عدالت کیفری ایران

101-پیشگیری غیرکیفری از بزهکاری زنان

102- مسئولیت بیت المال مسلمین درقبال دیه غیر مسلمانان و بیگانگان از دیدگاه فقه جزایی و حقوق کیفری ایران

103- مسئولیت بیت المال مسلمین درقبال دیه غیر مسلمانان و بیگانگان از دیدگاه فقه جزایی و حقوق کیفری ایران

104- اعتبار احکام کیفری بیگانه در نظام حقوقی ایران

105- تاثیر بیماریهای روان پریشی در عرصه مسئولیت کیفری

106- انتقال عمدی بیماری ایدز و ضمانت اجرای قانونی آن در نظام عدالت کیفری ایران

107- نقش بیمه درجبران خسارت بزه دیده با توجه به مدل عدالت ترمیمی

108- تعمیم حکم برابری دیه زن و مرد در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری به سایر موارد

109-مطالعه تطبیقی جرم قاچاق مواد مخدردر حقوق کیفری ایران و پاکستان

110-تهدید علیه امنیت پرواز از منظر حقوق کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

111- نقش پرونده شخصیت درفرایند دادرسی کیفری

112- بررسی مسئولیت جزایی پزشک در حقوق کیفری ایران

113- پیشگیری پلیس محور از وقوع جرایم

114- پلیس پیشگیری محور درنظام عدالت کیفری ایران با رویکرد تطبیقی

115- پلیس والزامات حقوق بشری در قبال افراد با رویکردی تطبیقی

116- نقش پلیس محلی در پیشگیری از وقوع جرم

117- حقوق دفاعی متهمان در مرحله پلیسی

118- نقش فناوریهای علمی و پلیسی درکشف جرایم

119- ساختار و صلاحیت سازمان جنایی پلیس بین الملل (اینترپل) از منظر حقوق بین الملل کیفری

120- رؤیت پذیری پلیس و نقش آن درپیشگیری از وقوع جرم

121- نقش سازمان بین المللی پلیس جنایی (اینترپل)در مقابله با جرم پولشویی

122- تعقیب کیفری کرامت محور با تاکید بر ضرورت احیای پلیس قضایی در حقوق ایران

123- سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در خصوص پوشش با رویکرد به آزادیهای و حقوق شهروندی

124- درآمدی بر پدیده مجرمانه پولشویی از منظر حقوق جزای داخلی و حقوق بین المللی

125- پیشگیری پلیس محور از وقوع جرایم

126- پلیس پیشگیری محور درنظام عدالت کیفری ایران با رویکرد تطبیقی

127- نقش مذهب در پیشگیری ازوقوع جرم با رویکردی به حقوق ایران

128- پیشگیری اولیه از جرم از منظر قران کریم

129- مشارکت مردم در پیشگیری از جرم ازمنظر سیاست جنایی

130- پیشگیری از بزهکاری از طریق حفاظت از آماج های جرم

131- راههای پیشگیری از دسیسه شرکتهای هرمی

132- پیشگیری از جرایم سایبری

133- نقش پلیس محلی در پیشگیری از وقوع جرم

134- معامله معارض و راههای پیشگیری ازآن در حقوق کیفری ایران

135- علل گرایش جوانان به اعتیاد در استان قم و راههای پیشگیری از آن

136- رؤیت پذیری پلیس و نقش آن درپیشگیری از وقوع جرم

137- اصلاح الگوی مصرف و تاثیر آن در پیشگیری از وقوع جرایم یقه سفیدی

137- تحلیل فقهی حقوقی همسر آزاری و راههای پیشگیری از آن

138- پیشگیری از جرم و تقابل آن با حقوق شهروندی

139- راههای پیشگیری از وقوع جرایم مالیاتی

140-پیشگیری رشد مدارانه در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی

141-بررسی چالشهای مجازات های سالب آزادی در پیشگیری از جرایم مواد مخدر و راهکارهای آن

142-پیشگیری خانواده محور

143-نقش مشاوره در پیشگیری و کاهش جرایم کیفری مربوط به خانواده

144- نقش نظارت در پیشگیری از جرایم و تخلفات اداری

145-مطالعه بسترهای زیستی - روانی جوان برای پیشگیری از جرم

146-نقش طلاق در پیشگیری از جرم

147-نقش حجاب در پیشگیری رشد مدار از جرایم منافی عفت

148-پیشگیری غیر کیفری از بزهکاری زنان

149- مبانی تبدیل مجازات درسیایت کیفری جمهوری اسلامی ایران

150- مبانی فقهی و قانونی کیفر تبعید در نظام عدالت کیفری ایران

151- تحلیل فقهی،حقوقی تجری،حالت خطرناک و ارتباط بین آنها

152- سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره

153- تحصیل مال نامشروع درحقوق کیفری ایران

154- بررسی تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری

155- تخریب از منظر حقوق کیفری و مقایسه آن با تخریب در حقوق خصوصی

156-نقش نظارت در پیشگیری از جرایم و تخلفات اداری

157- مبانی فقهی و قانونی قتل عمدی از طریق ترک فعل

158-بررسی سیاست کیفری ایران و انگلستان در فبال اعمال تروریستی با رویکردی به اسناد بین المللی 

159- جعل و تزویر درحقوق کیفری ایران

160- کیفیت مشدده مجازات درحقوق کیفری ایران

161- مبانی تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران

162- تشکیل، اداره و عضویت در دستجات غیر قانونی

163- جایگاه کارشناسی در تعیین مسئول حادثه درحوادث ناشی از کار و تصادفات رانندگی 

164- سیاست جنایی تقنینی قضایی  جمهوری اسلامی ایران در خصوص حمایت از تصاویر شخصی و خانوادگی افراد

165- تضمینات کیفری ناظر بر حقوق مالکیت های فکری در قوانین ایران و مقررات بین المللی

166- تضمینات و تامینات قانونی شهود و بزه دیدگان درفرایند دادرسی کیفری

167- جایگاه شهادت و تضمینات قانونی شهود درنظام عدالت کیفری ایران

168- تظاهر به فعل حرام از منظر فقه جزایی اسلام و حقوق کیفری ایران

169- تناسب مجازاتهای تعزیری وبازدارنده با جرایم وشخصیات مجرمان در اسلام

170- آسیب شناسی اجتماعی اجرای مجازاتهای تعزیری نامتناسب در نظام عدالت کیفری با تاکید بر نظام حقوقی ایران تعقیب

171- جایگاه اصل قانونی بودن و اصل مقتضی بودن تعقیب در فرایند دادرسی کیفری ایران

172- تعقیب کیفری کرامت محور با تاکید بر ضرورت احیای پلیس قضایی در حقوق ایران

173- بررسی سیستم های حاکم بر امر تعقیب با نگرش بر حقوق کیفری ایران

174- تعمیم حکم برابری دیه زن و مرد در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری به سایر موارد

175

176- تغییر جنسیت و آثار آن از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری

177

178- مبانی نظری و قانونی تفاوت کیفر زن و مرد در سیاست کیفری اسلام و ایران تفرید مجازات

179- اصل تفرید مجازات ها در حقوق کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران تقابل پیشگیری با حقوق شهروندی

180-پیشگیری از جرم و تقابل آن با حقوق شهروندی 

181- تقلب در انتخابات و ضمانت اجراهای آن در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با جرم کلاهبرداری تقلید

182- تحلیل آثار حبس بر زندانیان در پرتو قوانین سه گانه تقلید گابریل تارد تکثر فرهنگی

183- ضرورت شناسایی و تصدیق تکثر فرهنگی در نظام عدالت کیفری تکرار جرم

184- آسیب شناسی زندان و تاثیر آن بر تکرار پدیده مجرمانه

185-بررسی تاثیر مجازات حدی در جلوگیری از تکرار جرم تناسب

186- تناسب مجازاتهای تعزیری وبازدارنده با جرایم وشخصیات مجرمان در اسلام

187- آسیب شناسی اجتماعی اجرای مجازاتهای تعزیری نامتناسب در نظام عدالت کیفری با تاکید بر نظام حقوقی ایران تورم قوانین کیفری

188- چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوطه در ایران

189- تورم قوانین کیفری و تاثیر آن بر حقوق شهروندی توهین

190- توهین به مقدسات ز منظر فقه جزایی و حقوق کیفری ایران

191- تهدید علیه امنیت پرواز از منظر حقوق کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران 

192- بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی

[ چهارشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 18:25 ] [ مهدی مشایخ ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

هنر عدالت آن نيست که همه گناهکاران به مجازات برسند
بلکه در آن است که هيچ بيگناهي مجازات نشود .
سلام
مهدی مشایخ هستم کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
در این وبلاگ سعی می کنم آخرین اخبار، مطالب و مقالات مربوط به موضوعات و شاخه های حقوق (خصوصا حقوق جزا) رو برای علاقه مندان به این رشته و محققین عزیز ارائه بدم.
لطفا باانتقادات وپیشنهادات خودتون منو یاری کنید.
موفق وپیروز باشید...
پست الكترونيكي:
mehdi_mashayekh_2010@yahoo.com

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ